CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ IB

IBDP-là-gì?

Chương trình IBDP là gì?

Chương trình Tú tài Quốc tế IB (International Baccalaureate Diploma Programme – Sau đây được gọi tắt là Chương trình IB) là chương trình đánh giá dành cho học sinh từ 16 đến 19 tuổi. Chương trình IB được các trường đại học hàng đầu thế giới đánh giá cao.

Chương-trình-học-IBChương trình học

Chương trình Tú tài Quốc tế IB đặt ra những yêu cầu học của chương trình này.

Chương trình học bao gồm phần DP core và 06 nhóm môn học.

DP core bao gồm ba cấu phần bắt buộc với mục đích mở rộng trải nghiệm giáo dục của học sinh và thử thách học sinh áp dụng kiến thức và kỹ năng của mình.

Đánh-giá-IB

 Đánh giá và thi cử

IB đánh giá bài làm của học sinh là bằng chứng trực tiếp về thành tích so với các mục tiêu đặt ra của các khóa học thuộc Chương trình IB.